NL

Beloningsbeleid

Aon is een toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. Aon draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. Wij adviseren over risico’s en bemiddelen in pensioenen, hypotheken en zakelijke verzekeringen. We zijn er voor bedrijven, ondernemers ,vrije beroepsbeoefenaren en particuliere klanten.

Goede en betrokken medewerkers behouden en aantrekken is daarvoor cruciaal. Het hele beloningsbeleid van Aon is er daarom helemaal op gericht om bovenstaande visie waar te maken. Samen bouwen wij aan duurzame relaties met onze klanten en streven we naar een toekomstbestendige winstgevendheid. Dat betekent concreet dat we medewerkers willen die bij al hun beslissingen steeds het belang van de klant voorop stellen!

Om concreet inhoud te geven aan dit beleid hebben we voor al onze medewerkers een heldere functiebeschrijving waarin alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. En waarin de (wettelijke) vereisten op het gebied van kennisniveau en ervaring zijn opgenomen. Voor alle functies is vervolgens op basis van de functieomschrijving- en vereisten het daarbij passende beloningsniveau bepaald.

Met al onze medewerkers worden jaarlijks afspraken gemaakt en doelen vastgesteld voor de komende periode. De klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening en de professionaliteit en de competenties van onze medewerkers staan hierin centraal.

Aan het einde van het jaar wordt vervolgens beoordeeld in hoeverre aan de vooraf gestelde doelen is voldaan. Deze kwalitatieve beoordeling is bepalend voor de eventuele groei in salaris.

Het inkomen van medewerkers binnen Aon bestaat uit de volgende componenten:

  • Salaris
  • Vakantiegeld (8%)
  • Dertiende maand (8,33%), meeste medewerkers*

*Vanwege niet geharmoniseerd afspraken uit het verleden is niet voor alle medewerkers binnen Aon een 13de maand van toepassing.


Belang van de klant staat voorop

In onze visie staat het belang van onze klant en de kwaliteit van ons advies op de eerste plaats. Persoonlijke beloning van medewerkers mag nooit leiden tot onverantwoorde risico’s, niet-passende verzekeringsoplossingen of onzorgvuldige behandeling van onze klanten. Daarom, gelden er binnen Aon –uitgezonderd een beperkte groep eindverantwoordelijken– geen individuele variabele beloningsregelingen.

De beperkte groep die nog wel voor een individuele variabele beloning in aanmerking kan komen, betreft medewerkers in een beleidsbepalende directiefunctie. Afhankelijk van de realisatie van vooraf bepaalde niet-financiële en financiële doelstellingen kunnen zij maximaal 20% van hun jaarsalaris aan variabel inkomen verdienen. De klant- en medewerkerstevredenheid maken een substantieel onderdeel uit van de weging.

Alleen in geval van extreme en heel bijzondere prestaties, die niet gekoppeld zijn aan vooraf bepaalde doelstellingen, kan elke medewerker in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering.

Aon wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.