Wat is sanctiewetgeving?

Geplaatst op : 15 december 2014

Internationaal zijn er sancties vastgesteld die vervolgens door de landen in de wereld worden omgezet naar wetgeving. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlandbeleid en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht of de mensenrechten.

Onder de Nederlandse Sanctiewetgeving is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Dit betekent o.a. dat wij moeten controleren of onze verzekeringnemers, verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op een van de (internationale) sanctielijsten.

Alle verzekeringsmaatschappijen hebben te maken met deze wetgeving en zullen hun polissen en/of voorwaarden daar op aanpassen. U vindt die aanpassing de eerst volgende keer dat u een polisblad of voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij ontvangt.

Hoe gaat Kröller er mee om?
Op de eigen Kröller producten worden de voorwaarden aangepast en wordt een nieuwe clausule toegevoegd als gevolg van deze sancties en handelsembargo's.

Om onze wederzijdse rechten en plichten vanuit de wetgeving en de verzekeringsovereenkomst duidelijk te houden hebben wij met ingang van 1 januari 2015 onze voorwaarden aangepast.

Op alle polissen wordt onderstaande bepaling toegevoegd:

Handels- en economische sancties
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is de hieronder vermelde 'opschortende voorwaarde' van kracht.

De eerste toetsing voeren wij in ieder geval uit binnen 10 werkdagen nadat wij de polis aan u hebben verzonden. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. Als een persoon wél voorkomt op een sanctielijst, dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk.

De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

  • verzekeringnemer;
  • verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
  • vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
  • uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.

Wanneer na afgifte van de polis blijkt dat verzekeringnemer, de verzekerde zaken, de verzekerde(n) of andere belanghebbenden (alsnog) is/ zijn opgenomen op een nationale of internationale sanctielijst en dit niet bij een periodieke toetsing is vastgesteld, dan geldt dat:

  • de maatschappij geen uitkering verleent voor schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld;
  • de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten voor wie geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren, van de verzekering zijn uitgesloten.

Deze bepaling zal zoveel als mogelijk worden opgenomen in onze algemene voorwaarden. Indien dit (nog) niet mogelijk is dan zal deze tekst als aanvullende clausule op uw polisblad worden aangetekend.

In de bijlage vindt u een uitgebreide toelichting ten aanzien van nieuwe sanctieclausule met daarin meer informatie over sanctiewetgeving en handelsembargo's. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw accountmanager of onze klantenservice.

Toelichting over de nieuwe sanctieclausule
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: